kategori (akordion)

kategoriyi çok farklı şekillerde oluşturabilirsiniz. sekme, akordiyon, slayt, carousel, blog, çok sütunlu blog, bağlantı listesi v.b. gibi.

Sürrealizm nedir?

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) 1924’te, Fransız şair ve akıl hastalıkları doktoru olan Andre Breton tarafından ilkeleri ortaya konulan bir sanat akımıdır.

Fütürizm nedir?

İtalyan şair Marinetti (1876-1944)’nin 1909’da Fransa’da yayımladığı bildirgesiyle ortaya çıkan bu akım, yaşamın sürekli ve hızlı bir değişim içinde olduğunu, sanatın da bu değişime ve hıza ayak uydurması gerektiğini savunur.

Kübizm nedir?

Kübizm, 20. Yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan, önceleri resim ve heykel sanatlarında etkili olan, daha sonra edebiyata yansıyan bir akımdır.

Akım nedir?

Edebiyat, resim, müzik, heykel gibi değişik sanat dallarıyla ilgili olarak ortaya çıkan, belli bir görüş ve anlayışı ifade eden sisteme akım denir. Kimi zaman aynı akımın hem edebiyatı hem de başka sanat dallarını etkilediği olmuştur. Öyleyse akımların etkisi belli bir sanat dalıyla sınırlı olmamaktadır. Bir edebiyat akımının oluşmasında;

Yöntem ve Yanlışlama nedir?

Yanlışlama: Popper’in bilimsel sonuca ulaşma yöntemi. Bilimde doğruluğun ölçütü, herhangi bir önermenin yanlışlanamaz olmasıdır. Bir hipotez yanlışlanamadığı sürece doğrudur. Sınama ve deney doğrulama üzerine değil yanlışlama üzerine kurulur.

Yöntem: Bir sonuca ulaşmak veya bir önermeyi doğrulamak için izlenen planlı yol, metot; ilke, kural ve evreler bütünü.

Pozitivizm (olguculuk) nedir?

Pozitivizm; araştırmaları olgulara dayandıran, metafiziği reddeden, en güvenilir bilginin deneyler yoluyla elde edinilebileceğini savunan felsefe öğretisi ve akımıdır. Bir felsefe geleneği olarak eski yunan sofistlerine ve 3.yüzyıl düşünürü Sextus Empiricus’a kadar geriye gittiği de belirtilmektedir. Bu akımın temsilcisi bilim adamı Fransız Sosyolog ve Filozof Auguste Comte’dur. Bilimin olgulara dayalı verilerle olması gerektiği vurgusundan yola çıkan Comte pozitivizmi ömrü boyunca savunmuştur. Akımın temsilcisi Comte olsa da bu terimi ilk kullanan filozof Auguste Comte’un da hocası olan Claude Henri de Saint Simon ’dur.

fq

logo_k